ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/16  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Kαρπενησίου για το έτος 2018, να υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου μας (στην οποία θα αναφέρεται η επωνυμία, η ταχ. διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email, ο ΑΦΜ,  ο αρ. μητρώου και η κατηγορία) προσκομίζοντας παράλληλα και φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π. / πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή μελετητικού τους πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Η πρόσκληση ισχύει για τις παρακάτω:

Α) Κατηγορίες έργων

1)Οικοδομικά

2)Οδοποιία

3)Υδραυλικά

4)Ηλεκτρομηχανολογικά

5) Γεωτρήσεις

Β) Κατηγορίες μελετών

1)Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

2)Στατικές Μελέτες

3)Ενεργειακές Μελέτες

4)Μελέτες Υδραυλικών Έργων

5)Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

6)Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

7)Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

8)Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές

9)Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

10)Μελέτες Τοπογραφίας

Γ)Για όλες τις κατηγορίες παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.