Ανακοίνωση εγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο Δήμος Καρπενησίου γνωστοποιεί  την έναρξη των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς για το Σχολικό έτος 2023-2024.

Οι έγγραφες ξεκινούν από 16 Μαΐου 2023 μέχρι και 5 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται  προς εξυπηρέτηση όλων  στο mail: a.mpessa@0716.syzefxis.gov.gr,με (Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικών υπηρεσιών Αγγελική Μπέσσα).

Οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους δύνανται να τα υποβάλλουν σε φυσικό αρχείο ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλέφωνο  22373-50039 καθημερινά από τις 9:00π.μ έως 13:00μ.μ.

Την αίτηση εγγραφής που θα απευθύνει κάθε γονέας προς το Δήμο Καρπενησίου θα πρέπει να συνοδεύουν τα έξης δικαιολογητικά (τα οποία θα πρέπει να είναι ευκρινώς σκαναρισμένα):

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

 ΝΗΠΙΑ

  • Ηλικία του παιδιού από 2,5 ετών μέχρι εγγραφής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση

ΒΡΕΦΗ

  • Ηλικία του παιδιού από 18 μηνών

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1.Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής. (Συνημμένο έγγραφο)

2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία). Δεν απαιτείται στην περίπτωση επανεγγραφής.

3.Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού (για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. (Συνημμένο έγγραφο) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία του νηπίου και των υπόλοιπων σελίδων με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού από το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού.

4.Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

5.Βεβαίωση εργασίας :

α. Για εργαζομένους στο Δημόσιο : Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας

β. Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό Τομέα: Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη  και μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΕΦΚΑ γ. Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι

δ. Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

  1. Για άνεργους γονείς απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος των συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα. (Συνημμένο έγγραφο).
  4. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ. εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.

 

       Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Νικολέτα Κοκόση-Χαβέλου

ΑΙΤΗΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση

95-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 145-2022

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ