12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα επτά (17) του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.
1.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 60,00€ και 30,00€ για την πληρωμή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και τρέχοντος έτους για μηχανάκια του Δήμου.
2.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής  για την προμήθεια παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς ποσό 1500,00€.
3.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσό 1472,00€(αφορά προνοιακό επίδομα έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις)
4.    Ανατροπές αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για δημοτικά έργα.
5.    Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2015.
6.    Ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση υπαλλήλων .
7.    Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
8.    Ψήφιση πίστωσης δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ποσού 17.841,37 .
9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00€ για την εργασία «Κλάδεμα επικίνδυνων  δένδρων
10.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.300,00€ «Λογιστική παρακολούθηση του Δήμου Καρπενησίου με την διπλογραφική λογιστική μέθοδο και την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014.
11.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την υπηρεσία Οικονομικός έλεγχος από Ορκωτό λογιστή.

12. Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ).

13. Καθαρισµός των ειδών λινοθήκης (σεντονιών, προσοψίων, µαξιλαροθηκών, κουβερτών) της Μαθητικής Εστίας ?ήµου
Καρπενησίου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος