Διαγωνισμός για προμήθεια δομικών υλικών

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου και την σύμφωνη γνώμη του Ανάδοχου, προϋπολογισμού δαπάνης 73.865,56 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), με υπάρχουσα πίστωση 40.000,00€ για το οικονομικό έτος 2018.
Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: