ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορα τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 66.834,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. Παρακάτω παρατίθεται το συνολικό τεύχος του διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ