12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα  (30) Μαρτίου   του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. 1.     Έγκριση πρακτικού (εξέταση δικαιολογητικών) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος.
  2. 2.     Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου».
  3. 3.     Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00€ -Ανάθεση μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης για τη βελτίωση εξωτερικού δικτύου ΔΕ Καρπενησίου
  4. 4.     Ανάθεση (2) μελετών
  5. 5.     Ανατροπές
  6. 6.     Απόδοση εντάλματος προπληρωμής -απαλλαγή υπολόγου
  7. 7.     Ψήφιση πιστώσεων

α)Παροχή  Υπηρεσιών υποστήριξης για την προετοιμασία -ωρίμανση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π «Στερεά Ελλάδα» ποσό 18.450,00€

β)Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου ποσό 12.300,00€.

γ)Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου για την ανάπτυξη και υποβολή σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του για το σύμφωνο των Δημάρχων ποσό 13.000,00€

  1. 8.     Ψήφιση πιστώσεων.

Ο  πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος