12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι(20) Μαρτίου  του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1.Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης  κατακύρωσης επαναληπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών ενοτήτων»

2.Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας  εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Κλαυσίου.

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ.Κ. Καρπενησίου.

4.Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Βασιλική Μπούρμπου-Βουτσέλη κατά Δήμου)

5. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού- τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

6.Ψήφιση πίστωσης για το έργο» Βελτίωση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Καταβόθρας προϋπολογισμού 12.600,00€.

7. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ανάπλαση προαυλίου χώρου Δημοτικού σχολείου ΤΚ Αλεστίων» προϋπολογισμού 12.000,00€.

8. Ψήφιση πίστωσης για το έργο « Βελτίωση υποδομών ΤΚ Καταβόθρας » προϋπολογισμού 25.000,00€

9.  Ψήφιση πίστωσης για το έργο « Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φουρνάς και Βράχας» προϋπολογισμού 45.000,00€.

10. Ψήφιση πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος