12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την 28η  Μαρτίου 2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) οικ. έτους 2022
 2. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου (ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρονικών)
 3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ασπροπύργου (2 άγονες δημοπρασίες)
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (προσωρινός ανάδοχος)
 5. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κ. Μεγ. Χωριού» (οριστικός ανάδοχος)
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΔΕ   ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ» (οριστικός ανάδοχος)
 7. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση (αφορά ανταλλαγή ακινήτων στην Κοινότητα Μικρού Χωριού)
 8. Εξειδίκευσης πίστωσης για έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις δημοτών
 9. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δράση «Πολιτισμός και Διαχείριση: Ορισμοί, προκλήσεις και προοπτικές στον Νομό Ευρυτανίας» με το Ελληνικό Σχολείο Προυσού και την Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 1. Τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των ΔΕ Δομνίστας, Προυσού, Φουρνάς, Κτημενίων από το προσωπικό του Δήμου
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Μεγάλιου Χωριού του Δήμου Καρπενησίου»
 4. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου-Γαύρου»

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ