12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δώδεκα (12) Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3- 2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την αριθμ ΚΥΑ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 (ΦΕΚ 843/3-3-2021 τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 756.400,00€
2. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου «αναδόχου Κουνατίδης Χ.Πυθαγόρας.
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγ. Νικολάου » αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς
το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ