12η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ (28) Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.Εγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου   «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 50.000,00€

2.Εγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με θέμα «Επιλογή αναδόχου για την τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2017″προυπολογισμού 70.959,00€.

3.Ψήφιση πιστώσεων για τα έργα

α)Συνέχιση διανοίξεων οδών στην περιοχή «Μύλοι» της  Επέκτασης του σχεδίου πόλεως προϋπολογισμού 114.285,60€

β)Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 50.000,00€

4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο » Διευθέτηση

ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ του Δήμου

Καρπενησίου προϋπολογισμού 50.000,00€».

5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο » Εσωτερική

οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου ποσού 100.000,00 (προϋπολογισμού του έργου

120.000,00€)

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή

σχολείου στην ΤΚ Ροσκά προϋπολογισμού 10.000,00€»

5.Ορισμός δικηγόρου

6.Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος