12η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 12η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις Είκοσι Μία (21) Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 12:00 και λήξη 15:00.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19, την αριθμ 426/77233/13-11-2020 και την αριθμ. 60/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα.

1. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Καρπενησίου
2. Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού τάφου στην Κοινότητα Νοστίμου
3. Παραχώρηση δικαιώματος διαρκούς χρήσης μίας (1) οστεοθυρίδας στο Νέο κοιμητήριο

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το
προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής d.tsiouni@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη
συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ