12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις πέντε  (5) του μηνός Αυγούστου  2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  15.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

1.Αποδοχή πιστώσεων σχολικών επιτροπών (οι πιστώσεις αφορούν κατασκευές και  συντηρήσεις σχολικών μονάδων).

2.Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους  (ΚΑΠ.)

3.Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

  Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα  για τους παρακάτω λόγους, Δεδομένου ότι η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ είναι προγραμματισμένη για τις 24-8-2016, απαιτείται έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ανωτέρω θέματα επειδή:

 α)Θέμα 1ο: επείγει η άμεση αποδοχή των πιστώσεων  προκειμένου να γίνουν οι συντηρήσεις των  σχολικών μονάδων πριν το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβρη

β) Θέμα 2ο: Κρίνεται αναγκαίο να γίνει ο καθορισμός ειδικοτήτων  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη της θέσης ΤΕ  βρεφονηπιοκόμου για τον βρεφονηπιακό σταθμό  πριν την έναρξη λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών τον Σεπτέμβριο και

γ) Θέμα 3ο: Κρίνεται αναγκαίο να γίνει η πρόσληψη (2) χειριστών μηχανημάτων έργου καθότι λήγουν συμβάσεις των χειριστών μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες πυροπροστασίας εντός του Αυγούστου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Πέτρου Ιωάννης