12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 12η ΔΗΜΟΣΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις πέντε  (5) του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 που ορίζουν ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων»

Τα παρακάτω θέματα αφορούν ζητήματα μείζονος σημασίας και δεν δύναται να καθυστερήσει η λήψη απόφασης τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Αναμόρφωση  προϋπολογισμού .

 Αιτιολογία (εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Δήμου -ενίσχυση κωδικού μισθοδοσίας).

 

2.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο της δράσης της  πυροπροστασίας.

Αιτιολογία (εξαίρεση – η εγκύκλιος με την αριθμ. 14/2019)

 

3.Έγκριση υπεργολαβίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

Αιτιολογία  (έργο συγχρηματοδοτούμενο)

 

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

 

Κλεομένης Λάππας