Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2019

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καρπενησίου, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 399/2018 (ΑΔΑ 6Φ55ΩΕΓ-ΚΛΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 1682/217910-31/12/2018 (ΑΔΑ 7ΔΘΗΟΡ10-5ΞΠ) Απόφαση του Αν. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

0           ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                            6.003.217,09

01          ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                          250.000,00

02          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                                                      50.000,00

03          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ                                                               1.862.800,00

04          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ                                                323.000,00

05          ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                                                      129.000,00

06          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                               3.328.417,09

07          ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                       60.000,00

1          ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                              9.161.385,34

11          ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                               15.000,00

12          ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ                                          3.242.346,07

13          ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                            5.765.539,27

14          ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ                                                                                    5.000,00

15          ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ                                                                                     93.500,00

16          ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                                      40.000,00

2          ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ                                           191.000,00

21          ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                                       188.000,00

22          ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                                                        3.000,00

3          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.                                                          1.492.812,23

31          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ                                                                                                                              0,00

32          ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ                                              1.492.812,23

4          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ                                                  2.398.265,00

41          ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                                      2.132.805,00

42          ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                                                                                  59.700,00

43          ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ                                                                                             205.760,00

5          ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                                                                  4.004.941,86

511         Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα                                                           1.923.008,17

512         Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                                                           2.081.933,69

ΣΥΝΟΛΟ:                       23.251.621,52

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

6             Έξοδα                                                                                                                                              9.264.538,98

60            Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                                 3.739.727,55

61            Αμοιβές αιρετών και τρίτων                                                                                                          763.773,99

62            Παροχές τρίτων                                                                                                                              2.228.256,65

63            Φόροι τέλη                                                                                                                                        146.200,00

64            Λοιπά Γενικά έξοδα                                                                                                                         504.713,93

65            Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως                                                                   208.543,08

66            Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                              1.034.805,91

67            Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους                                                                                               619.517,87

68            Λοιπά έξοδα                                                                                                                                          19.000,00

7             Επενδύσεις                                                                                                                                     10.218.904,31

71            Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                                425.003,69

73            Έργα                                                                                                                                                    9.543.724,17

74            Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες                                                        245.576,45

75            Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)                                                                      4.600,00

8             Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις                                                                              3.658.028,46

81            Πληρωμές Π.Ο.Ε.                                                                                                                                  241.517,33

82            Αποδόσεις                                                                                                                                           2.189.805,00

83            Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε                                                                                      0,00

85            Προβλέψεις μη είσπραξης                                                                                                                 1.226.706,13

9             Αποθεματικό                                                                                                                                            110.149,77

                                                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:         23.251.621,52

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης

Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ