Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2016

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2016.