Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2018

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2018.