Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2021

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2021.