Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου έτους 2022

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2022.