Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2018

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2018.