Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων B’ τριμήνου έτους 2022

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2022.