Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2019

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2019.