Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2018

Διαβάστε την απόφαση έγκρισηςμε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2018.