Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2017

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2017.