Δημοπρασία Εκποίησης Αδρανών Υλικών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τη διακήρυξη της Προϊσταμένης Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας για τη δημοπρασία εκποίησης αδρανών υλικών. Παρακάτω παρατίθενται το αίτημα της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας για ανάρτηση της Περίληψης της εν λόγω δημοπρασίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου, καθώς και η Περίληψη καθαυτή.

ΑΙΤΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ