∆ιακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Νόστιμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ