Διακήρυξη διαγωνισμού για τον «Εξοπλισμό Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα για την πράξη «Εξοπλισμός Κέντρου Σύγχρονης Δημοκρατικής Ιστορίας».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ