Διακήρυξη διαγωνισμού για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ