Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσληψη ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Καρπενησίου

Διευκρινίσεις σχετικά με την αρ 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ3485/Β/22-8-2020) κοινή υπουργική απόφαση

που αφορά στην πρόληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρπενησίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΦΕΚ