Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προυπολογισμού 50.000ευρώ με το ΦΠΑ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιίας – Υδραυλικών – Οικοδομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 20-04-2017. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50077, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασίλειος Μαντέκας.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/04/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρ. 125 τουΝ.4412/16.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας στην αντίστοιχη κατηγορία (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ) έργου και ποσού.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ055 ( Κ.Α. 30.7312.019) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Βονόρτας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΓΣΥ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ