ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2023 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο Δήμος Καρπενησίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 22 Απριλίου  έως τις 6 Μάϊου 2021 το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2020-2023. Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 185/2007, Ν.3852/2010)και έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. 94/18-03-2015 απόφαση, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το κείμενο αφορά στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου αναλύεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου Καρπενησίου. Με βάση τις κατευθύνσεις και τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τις προτάσεις που θα κατατεθούν στη διαδικασία της διαβούλευσης θα συνταχθεί και θα εγκριθεί τον επόμενο μήνα, η Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Στη Β’ φάση προβλέπεται να περιληφθούν όλες οι απαραίτητες δράσεις (έργα, ενέργειες και λειτουργίες) σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται και έχει αρμοδιότητες η δημοτική αρχή. Ειδικότερα οι τομείς ανάπτυξης και λειτουργίας του δήμου κατατάσσονται στους τομείς: Χωροταξικός Σχεδιασμός, Υποδομές, Ύδρευση–Αποχέτευση, Περιβάλλον, Παιδεία, Κοινωνική Πρόνοια, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Τουρισμός, Εσωτερική λειτουργία του δήμου, Εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ουσιαστική στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου.

Οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται στο κάτωθι e-mail  programmatismos@0716.syzefxis.gov.gr με κοινοποίηση στον Γενικό Γραμματέα g.grammateas@0716.syzefxis.gov.gr  ή να κατατίθενται στο γραφείο του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  στο  Δημαρχείο ,Ύδρας 6  Καρπενήσι.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α ΦΑΣΗ 2020 _ΤΕΛΙΚΟ

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ