Διανομή Καυσόξυλων & Πετρελαίου

Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του, καθώς και  της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή Καυσόξυλων και Πετρελαίου» θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηρίξει οικογένειες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, έχοντας υπόψη και την ακριβή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσόξυλων καθώς και τα πολλαπλά αιτήματα δημοτών μας.
Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από την υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής προσκομίζοντας στην υπηρεσία τα  παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ενδιαφέροντος
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔOY
5. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας – εφ’ όσον πρόκειται για ΑΜΕΑ

Πέραν των βασικών δικαιολογητικών, θα συνυπολογιστούν και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια των ενδιαφερομένων.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 5 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, έως τις 17 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη.