Διακήρυξη του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου”

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου» και συγκεκριμένα προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ