Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδοχού κατασκευής έργου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: » Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ