Προκήρυξη Διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμός – Βελτίωση – Σήμανση δικτύου μονοπατιών που διασχίζουν την ΤΚ Κρικέλλου»

 Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την εργασία:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΚ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ»  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 60.000,00  €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την   15η Οκτωβρίουέτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ (έναρξη) έως 10:30 πμ (λήξη) παραλαβής προσφορών, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6. 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο, συνταγμένες απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα δίνονται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης που θα εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για το σύνολο της εργασίας.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για κάθε διαγωνιζόμενο, ορίζεται σε 975,61€  για το σύνολο της εργασίας δηλαδή 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται προς το Δήμο Καρπενησίου.

 Στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 14η Οκτωβρίου 2015  από την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. (τηλ 2237350042).

                        

                                                                                   Καρπενήσι, 29/09/2015

                                                                                      Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

                                                                                    Σουλιώτης Νικόλαος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ