Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2024-2025)»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου (2024-2025) Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμή ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του προϋπολογισμού της Διακήρυξης.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ