Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ TOY ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Καρπενησίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ TOY ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (CPV: 45212340-1), Κωδικός ΝUTS: EL643, με προϋπολογισμό 174.193,55 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ