Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ».

Παρακάτω παρατίθενταθαι τα σχετικά έγγραφα:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH

ΤΕΥΔ