Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου».

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ