Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου».

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ