Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομικών υλικών»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 73.845,72 € με υπάρχουσα πίστωση 39.150,00 € για το έτος 2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη  5 Ιουλίου έτους 2017 και ώρα 10:00πμ (έναρξη) παραλαβής προσφορών, στό γραφείο προμηθειών  του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης ,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο ,καθημερινά τις εργάσιμες και ώρες (τηλ.22373 50029-2237350030 αρμόδιοι κα.Σ.Τομαρά – κ.Γιώργος Θανασιάς ) καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου: www.karpenissi.gr.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ