Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης για την συντήρηση των δικτύων του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ » προϋπολογισμού 18.732,68€,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ