Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την:”Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019″

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019», όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό: 93/2018, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 58.379,20 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη31Οκτωβρίου 2018και ώρα 10:00πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 30ηΟκτωβρίου 2018από την Δ/νσηΤεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου Καρπενησίου. (τηλ2237350075).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΕΥΔ