Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για την περίοδο 2015-2016

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών για τη χρονική περίοδο 2015- 2016» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.000,00 € με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού το Δήμου Καρπενησίου την 30η Δεκεμβρίου έτος 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (έναρξη) έως 10:30 πμ (λήξη) παραλαβής προσφορών, στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Καρπενησίου. ( τηλ2237350075).