Διακήρυξη του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ » με προϋπολογισμό 676.820.20ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ). Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 376.415,04 ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στο ποσό των 165.542,53 ευρώ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. (CPV: 45212310-2), η αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των
3.865,17ευρώ και ο Φ.Π.Α. στο ποσό των 130997,46 ευρώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

TEYΔ

ΦΑΥ

ΕΣΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ

KTIΡΙΟ S1,2,3

KTIΡΙΟ S2

 ΣΧΕΔΙΑ

 ΤΟΜΕΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Α1,2,3

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Αν1,2,3

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ασ1,2,3

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Η1,2,3

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ1,2

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Π3,4