Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας για τις κατηγορίες ειδών: αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου & φρέσκου γάλακτος και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για όλη την κατηγορία, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις κατηγορίες ειδών: κατεψυγμένων, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου & ελαιολάδου την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 167.069,35 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 13% & 24% (24.930,65 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 192.000,00 ευρώ (με υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2017 145.100,00 €).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:29/03/2017 και ώρα 8:00π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/04/2017 και ώρα 23:00μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α της συγκεκριμένης ομάδας, ή του αθροίσματος του προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των ομάδων στις οποίες συμμετέχει.

Η σύμβαση την οποία θα συνάψει ο Δήμος, με τον ανάδοχο, μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τρείς (3) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο,  καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50030 – 22373 50029 αρμόδιοι κα. Σ.Τομαρά -– κ. Γ. Θανασιάς), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.

Κατεβάστε τα έντυπα :

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ