Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό  ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 3Χ3 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΣΣΟ».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TIMOΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___121022