Διακήρυξη για το έργο : Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου,  διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ» προϋπολογισμού 166.000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ).

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΥΔ