Διακήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου»

Διακήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

espd-request

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ