Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ