Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσιών έργων» για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου:   «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ», με προϋπολογισμό 210.000,00€ με ΦΠΑ  εκ των οποίων Δαπάνη Εργασιών: 123.397,02 €, (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 22.211,46 €, Απρόβλεπτα 21.841,27 €  Αναθεώρηση  3.281,96 €, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  39.268,29 €. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Καρπενησίου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ